BLOKHUIZEN IN HET SAUERLAND

Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden EcoLodge Sauerland

1.     Begripsbepalingen

 • Algemene Voorwaarden: Onderhavige “Algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden EcoLodge Sauerland”.
 • Huurder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met EcoLodge Sauerland of een bemiddelaar een Boekingsovereenkomst sluit of wenst te sluiten. De Huurder is wettelijk bevoegd om contractuele verbintenissen aan te gaan en heeft de vereiste toestemming van en om te handelen voor de Medehuurder(s).
 • Medehuurder(s): degene(n) die samen met Huurder in de Accommodatie verblijft(-ven).
 • Accommodatie: De door de Huurder van EcoLodge Sauerland gehuurde tijdelijke verblijfsaccommodatie.
 • Boekingsovereenkomst: De overeenkomst tussen de EcoLodge Sauerland of een Bemiddelaar en de Huurder die de verhuur/huur van de Accommodatie 
 • Bemiddelaar: Een derde partij (zoals een reisagent of een boekingswebsite) die een boeking bij EcoLodge Sauerland tot stand brengt.
 • EcoLodge Sauerland is de handelsnaam van Eigenaar Jeroen van Beek, gevestigd aan de Tannenweg 7a in 59964 Medebach, Duitsland, USt-Identifikicatienummer / DE 289197239.

2.     Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Boekingsovereenkomsten, offertes, bevestigingen en andere correspondentie tussen EcoLodge Sauerland en de Huurder met betrekking tot het verblijf in de Accommodatie van EcoLodge Sauerland, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 • Bij het aangaan van een Boekingsovereenkomst met EcoLodge Sauerland of een Bemiddelaar verklaart de Huurder zich, ook namens de Medehuurders, akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Huurder om zichzelf en de Medehuurder(s) vertrouwd te maken met de Algemene Voorwaarden en aanvullende en afwijkende voorwaarden, regels en beperkingen geldend voor de Accommodatie.
 • De Algemene Voorwaarden staan op de website van EcoLodge Sauerland en kunnen op verzoek aan de Huurderworden toegestuurd.
 • De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door EcoLodge Sauerland worden aangepast. Dergelijke aanpassingen zijn niet van toepassing op al overeengekomen Boekingsovereenkomsten. In het geval waarbij het laten voortduren van de oude Algemene Voorwaarden wettelijk niet mogelijk of niet billijk is, zijn de aanpassingen ook van toepassing op reeds overeengekomen
 • Op deze Algemene Voorwaarden, de Boekingsovereenkomst, alsmede op alle Boekingen, offertes, correspondentie en overeenkomsten met en diensten van EcoLodge Sauerland, is uitsluitend het Duitse recht van toepassing met uitzondering van die gevallen waarop een andere wetgeving prevaleert.

3.     Boekingsovereenkomst tussen EcoLodge Sauerland en de Huurder

 • De directe Boekingsovereenkomst tussen Huurder en EcoLodge Sauerland komt tot stand door het plaatsen van een Boeking door de Huurder bij EcoLodge Sauerland enerzijds en bevestiging door EcoLodge Sauerland Een bevestiging wordt door EcoLodge Sauerland verzonden zodra de beschikbaarheid van de Accommodatie door EcoLodge Sauerland is geverifieerd. Elke afgegeven tijdspanne waarbinnen bevestigd zal worden is indicatief en niet bindend.
 • De bevestiging van de Boekingsovereenkomst bevat onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende informatie:
  • Namen en geboortedata van Huurder en Medehuurder(s),
  • Adresgegevens en telefoonnummer van de Huurder,
  • Prijs en betalingsinformatie.
 • De Huurder garandeert dat de opgegeven gegevens over hem/haar en zijn/haar Medehuurder(s) accuraat is.
 • Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de Huurder daarvan binnen twee werkdagen na de boeking melding te maken bij EcoLodge Sauerland.
 • EcoLodge Sauerland is om haar moverende redenen gerechtigd een Boeking te weigeren. EcoLodge Sauerland is niet verplicht een toelichting op een weigering van een Boeking te geven.
 • EcoLodge Sauerland is gerechtigd nadere voorwaarden aan een Boekingsovereenkomst te stellen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, betaling van een (hogere) borgsom.
 • Indien de Huurder of één of meer van de aangemelde Medehuurder(s) verhinderd is/zijn om deel te nemen, kan/kunnen deze persoon/personen desgewenst worden vervangen door een andere persoon/andere personen. De overdracht wordt schriftelijk en tijdig voor het uitvoeren van benodigde handelingen door de Huurder aan EcoLodge Sauerland Alle reeds aangegane verplichtingen en voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 • Elke offerte is vrijblijvend en kan door EcoLodge Sauerland worden herroepen.
 • Kennelijke fouten en vergissingen in wat voor publicatie dan ook binden EcoLodge Sauerland
 • EcoLodge Sauerland draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
 • De Boekingsovereenkomst omvat geen reis- en bagageverzekering, en/of annuleringsverzekering en/of andere verzekering. Deze dient/dienen naar wens door de huurder zelf te worden afgesloten.

4.     Een boekingsovereenkomst via een bemiddelaar

 • Rechtsverhoudingen, procedures, offertes, bevestigingen en correspondentie tussen een huurder en een bemiddelaarverschillen per bemiddelaar. De Huurder dient zichzelf van de geldende voorwaarden op de hoogte te stellen.
 • Daar waar deze Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden van een Bemiddelaar met elkaar in conflict zijn, gelden de voorwaarden van de bemiddelaar, tenzij de Bemiddelaar in zijn voorwaarden stelt dat de voorwaarden van EcoLodge Sauerland prevaleren.

5.     Betaling

 • De huursom omvat de kosten voor de huur van de
 • De nevenkosten zijn
  • Verplichte kosten voor eindreiniging en huur bedlinnen,
  • Niet verplichte kosten zoals huur handdoeken,
  • Eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten.
 • De borg is de borgstelling voor eventuele schade en/of vermissing tijdens het verblijf van de Huurder in de Accommodatie van EcoLodge Sauerland. De borg wordt binnen 14 dagen na het vertrek uit de Accommodatieterugbetaald, indien de accommodatie zonder schade is achtergelaten. De kosten van eventuele schade zullen op de borg worden ingehouden. De Huurder dient voor terugbetaling van de borg een rekeningnummer met tenaamstelling op te geven.
 • De factuursom omvat de huursom, nevenkosten, borg en MwSt. (Duitse BTW.).
 • De Huurder dient binnen acht kalenderdagen na dagtekening van de bevestiging van de Boekingsovereenkomst, 30% van de factuursom te voldoen door overmaking naar de op de bevestiging vermelde bankrekening.
 • Het restant van de factuursom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode aan EcoLodge Sauerlandte zijn voldaan.
 • Bij Boekingen binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele factuursom binnen vijf dagen na dagtekening van de bevestiging te zijn voldaan.
 • Bij Boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele factuursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden. De factuursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.
 • Bij Boekingen binnen drie kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode zal een andere betalingsmethode worden overeengekomen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, contante betaling. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 • Indien de Huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal EcoLodge Sauerland de Huurder in gebreke stellen. Indien de Huurder de betaling daarna binnen de termijn van 14 dagen nog niet heeft gedaan, is er rente over het openstaande bedrag gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.
 • Zodra de Huurder in verzuim is, is EcoLodge Sauerland gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te annuleren. De Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals vermeld in het artikel “Annulering”. De Huurderzal in een dergelijk geval ook de toegang tot de Accommodatie worden geweigerd.
 • De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van EcoLodge Sauerland met betrekking tot de invordering van het aan EcoLodge Sauerland verschuldigde bedrag, komen voor rekening van de Huurder.

6.     Annulering

 • EcoLodge Sauerland wijst u erop dat boekingen die u maakt wettelijk definitief zijn. Voor boekingen die met/via EcoLodge Sauerland tot stand gekomen zijn, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 • De Huurder is gerechtigd een Boekingsovereenkomst schriftelijk te annuleren tegen voldoening van de volgende annuleringskosten:
  • bij annulering tot de 42ste dag voor de dag van aankomst: 30% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huursom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag voor de dag van aankomst tot de dag van aankomst: 90% van de huursom;
  • bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.
 • Voor nevenkosten en borg gelden geen annuleringskosten.
 • Het annuleren van een Boekingsovereenkomst door de Huurder geldt ook als annulering voor Medehuurder(s).
 • Een verzoek tot annulering van de Boekingsovereenkomst als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te worden gericht aan EcoLodge Sauerland.

7.     Maximum aantal huurders en daggasten

 • Het is niet toegestaan om met meer of andere Huurders en Medehuurders in de Accommodatie te verblijven dan in de Boekingsovereenkomst staat aangegeven.
 • Eventuele wijzigingen dienen uiterlijk bij aankomst te worden gemeld en te worden goedgekeurd door de Eigenaar.
 • Het aantal toegestane aantal Huurders plus Medehuurders is te allen tijde maximaal 8 plus 1 baby (van maximaal 1 jaar).
 • Het is de Huurder toegestaan om, na aanmelding bij en goedkeuring door de Eigenaar, incidenteel daggasten (bezoek) te ontvangen. Het 2 of meer dagen achter elkaar ontvangen van daggasten is niet toegestaan.
 • Daggasten zijn welkom tussen 9:00 uur en 23:00 uur
 • Het maximum in één Accommodatie toegestane aantal Huurders/Medehuurders (inclusief baby’s) plus daggasten is maximaal 12.
 • Indien door de komst van daggasten het aantal personen in het huis het aantal van 8 personen plus 1 baby wordt overschreden, kan voor het aantal daggasten dat boven het aantal van 8 personen uitkomt door EcoLodge Sauerlandeen vergoeding in rekening worden gebracht.
 • De Huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor zijn/haar daggasten en zorgt er voor dat zij in kennis worden gesteld van deze voorwaarden.
 • Daggasten worden uitsluitend toegelaten als er minimaal 1 Huurder of Medehuurder aanwezig is.
 • Als daggasten willen blijven overnachten is dat mogelijk zolang het maximum van 8 personen (Huurders, Medehuurders en daggasten) plus 1 baby (van maximaal 1 jaar) nog niet is overschreden. Deze overnachting dient te worden gemeld aan en goedgekeurd worden door de Voor overnachtende gasten dient bedlinnen te worden gehuurd.
 • Indien beide Accommodaties door één gezelschap worden gehuurd, is er geen sprake van daggasten en is het hele gezelschap in één accommodatie tegelijk toegestaan. Voor overnachten blijft, in dit geval, ook het aantal van maximaal 8 Huurders en Medehuurders plus eventueel 1 baby per Accommodatie van kracht.
 • De Eigenaar is gerechtigd wijzigingen van (Mede-)Huurders of extra Medehuurders en of daggasten en/of overnachtingen van daggasten te weigeren.

8.     Aankomst en vertrek en bijboeken

 • De aankomsttijd is tussen 16:00 en 18:00 uur. Bij latere aankomst dient u een afspraak met de Eigenaar te maken.
 • Bij aankomst dient de eerst aankomende Huurder of Medehuurder zich direct te melden bij de Eigenaar, alvorens het huis te betredenAanmelding is mogelijk bij het meest linkse huis op het terrein (vanaf de Tannenweg gezien) of telefonisch. De Eigenaar geeft u toegang tot uw Accommodatie.
 • De vertrektijd is uiterlijk 10.00 uur.
 • De Huurder dient de Eigenaar kort voor vertrek te waarschuwen voor:
  • controle van de Accommodatie,
  • opname van de stand van de stroommeter en eventuele afrekening extra stroomkosten,
  • teruggave sleutel(s).
 • Eerder aankomen en/of later vertrekken is uitsluitend mogelijk na een afspraak met de Eigenaar. Houdt u er rekening mee dat eerder aankomen en later vertrekken niet of beperkt mogelijk is. Indien u meer dan een uur eerder wilt aankomen of meer dan een uur extra blijven bieden we u de mogelijkheid aan om uren en/of dagen bij te boeken.
 • Bijboeken van extra uren en/of dagen is alleen mogelijk indien het huis beschikbaar is en indien dit organisatorisch mogelijk is. Vraag de Eigenaar een offerte. De Eigenaar heeft het recht een bijboeking te weigeren.
 • De Accommodatie dient bij vertrek als volgt door Huurder en Medehuurders te worden achter gelaten:
  • alle inventaris op de originele plaats (ook buiten),
  • alles wat door huurder zelf is meegenomen, mee terugnemen of weggooien,
  • vuilnis in de vuilcontainers in de schuur en grofvuil meenemen,
  • vaatwasser leegruimen,
  • haard schoonmaken,
  • alle verlichting, keukenapparatuur, TV/DVD en sauna uitschakelen,
  • bedlinnen afhalen en neerleggen voor de sauna (kussensloop, dekbedhoes en 1 hoeslaken, matrasbeschermer laten zitten),
  • alle ruimtes bezemschoon maken,
  • alle ramen dicht, de terrasdeur, de tuinkast en schuur op slot en sleutels in de technische ruimte ophangen.
 • Indien het huis niet correct wordt achtergelaten en/of indien er meer tijd nodig is voor het schoonmaken dan standaard, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

9.     Autorijden, parkeren, rijrichting en maximum snelheid.

 • Op het terrein is het niet toegestaan om met de auto elders te rijden dan op de parkeerplaats en in- en uitrit voor gasten, ook niet voor uit- of inladen.
 • Huurders en Medehuurders dienen auto’s te parkeren in de diagonale parkeervakken of onder de carport op de parkeerplaats. Het is niet toegestaan elders te parkeren.
 • Per huis is er een plaats beschikbaar onder de carport.
 • Parkeer uw auto in de diagonale parkeervakken uitsluitend met de neus naar voren en zo ver mogelijk naar voren en zorg er voor dat er te allen tijde nog auto’s achterlangs kunnen rijden.
 • Zijn alle parkeerplaatsen vol, vraag dan instructie aan de Eigenaar.
 • De eerste toegang tot de parkeerplaats (links vanaf de Tannenweg gezien) is de inrit en de andere toegang is de uitrit.
 • Houd altijd de rijrichting aan van inrit naar uitrit.
 • Laat de inrit en uitrit altijd vrij.
 • Maximaal stapvoets rijden.

10.Gebruik Internet

 • De Internetaansluiting is uitsluitend beschikbaar voor Huurder en Medehuurders. Het is niet toegestaan de login-gegevens door te geven aan derden of de Internetaansluiting buiten de huurperiode te gebruiken.
 • De Huurder is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van en volledig aansprakelijk voor schade ten gevolge van illegaal handelen via de internetaansluiting van EcoLodge SauerlandEcoLodge Sauerland wijst u er nadrukkelijk op dat vooral filesharing streng wordt bestraft in Duitsland. Bij aansprakelijkheidsstelling heeft de Eigenaar het recht uw naam en gegevens door te geven aan de betreffende instanties.
 • EcoLodge Sauerland maakt gebruik van de zgn. Beschützerbox. Het is niet toegestaan deze en andere beveiligingen te omzeilen.
 • De beschikbare bandbreedte is beperkt en gebruik van bandbreedte is op basis van fair use. Dat houdt o.a. in dat er per Accommodatie gelijktijdig van maximaal één streaming dienst in HD gebruik mag worden gemaakt. EcoLodge Sauerland is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw hard- en/of software of het verlies aan data ten gevolge van gebruik van haar internetaansluiting.
 • De kwaliteit van het Internet kan wisselen. Hebt u gedurende langere tijd ernstige storing bij het internetgebruik, waarschuwt u dan de Eigenaar.

11.Voorkomen overlast

 • Gedurende de nachtrusttijden, van 22.00 tot 7.00 uur, mag het door Huurder en Medehuurders geproduceerde geluid niet hoorbaar zijn door buurtbewoners en de Huurders van de andere Accommodatie en de Eigenaar van EcoLodge Sauerland.
 • Op zondagen mag het door Huurder en Medehuurders geproduceerde geluid beperkt hoorbaar zijn door buurtbewoners en de Huurders van de andere Accommodatie en de Eigenaar van EcoLodge Sauerland.
 • Op tijdstippen die niet vallen onder de vorige twee punten mag het door Huurder en Medehuurders geproduceerde geluid niet storend zijn voor buurtbewoners en de Huurders van de andere Accommodatie en de Eigenaar van EcoLodge Sauerland.
 • Sport en spel is toegestaan op de grasvelden op minimaal 10 meter van de andere gebouwen op het terrein en op de jeu de boule-baan.
 • Het stuk grond westelijk van het pad van de parkeerplaats naar het grote hek van het achterland is niet toegankelijk voor HuurdersMedehuurders en daggasten.

12.Brandveiligheid

 • Neem met een barbecue voldoende afstand van de gebouwen en let op het brandgevaar. Neem bij droogte ook de brandbaarheid van de begroeiing in acht.
 • Neem kennis van de plaats van de brandblusser en de blusdeken in het huis.
 • Het is niet toegestaan een vuurtje te stoken.
 • Indien een batterij van een brandmelder of de CO-melder leeg is, meldt u dit dan direct bij de Eigenaar, zodat hij de batterij kan vervangen.

13.Afval

 • De huurder is verplicht de Accommodatie van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden.
 • Afval dient conform de voorschriften van de gemeente Medebach te worden gescheiden. De exacte voorschriften hangen aan de wand in de kast onder de trap en in de schuur boven de vuilcontainers.
 • Binnen het huis en op het terrein dient het afval als volgt te worden verwerkt:

Geel: verpakkingen en kunststof.

 • deponeren in de krat in de kast onder de trap in de woonkamer.
 • legen: in de gele zak in de gele vuilcontainer in de schuur. Een volle zak dichtbinden, uit de container halen en naast de container plaatsen. Daarna een nieuwe gele zak in de gele vuilcontainer doen. Op de plank boven de container liggen gele zakken.

Groen: GFT afval.

 • deponeren in de groene zak in de afvalbak in het gootsteenkastje. Gebruik uitsluitend groene verteerbare zakken.
 • legen: Uitsluitend in een dichtgebonden zak in de groene vuilcontainer in de schuur.
 • Als de groene vuilcontainer vol is, waarschuw dan de eigenaar.

 Blauw: papier en karton.

 • deponeren in de krat in de kast onder de trap in de woonkamer.
 • legen: in een blauwe vuilcontainer in de schuur.
 • Als de blauwe vuilcontainer vol is, waarschuw dan de eigenaar.

Grijs: restafval.

 • deponeren in de transparante zak in het gootsteenkastje.
 • legen: de dichtgebonden zak in de grijze vuilniszak in de grijze vuilcontainer in de schuur. Als de grijze vuilniszak vol is, een nieuwe zak in de grijze vuilcontainer doen. Op de plank boven de container liggen grijze zakken.

Glas: 

 • deponeren: In de krat in de kast onder de trap in de woonkamer.
 • legen: in de transparante krat in de schuur.

As:

 • deponeren: In de asemmer in de technische ruimte
 • legen: op de composthoop achter het grote hek of de huiseigenaar waarschuwen.

14.Gebruiksvoorwaarden,

 • Huurder en Medehuurders dienen de aanwijzingen op borden en van de Eigenaar te allen tijde op te volgen en de huisregels na te leven
 • Binnen de Accommodatie is het NIET toegestaan:
  • te roken. Buiten roken is geen probleem zolang de rook niet naar binnen trekt en geen overlast geeft aan anderen. Peuken in de afvalbak gooien.
  • huisdieren te hebben,
  • te frituren, fonduen, barbecueën, gourmetten of steengrillen, etc.,
  • met schoenen aan op de trap en/of op de bovenverdieping te lopen,
  • fietsen of ski’s te stallen. Skischoenen dienen te worden geplaatst in de kast in de technische ruimte,
  • iets anders dan het ter beschikking gestelde hout te verbranden in de haard.
  • de instellingen van de apparatuur in de technische ruimte, van de televisie en van internet te veranderen,
  • op bedden te slapen, die niet zijn opgemaakt met door de huiseigenaar verhuurd bedlinnen,
  • binnenmeubilair naar buiten te verplaatsen.
 • Buiten is het NIET toegestaan:
  • tuinstoelen en tuinkussens in regen, ’s-nachts of bij harde wind buiten te laten,
  • tuinstoelen en tuinkussens mee te nemen buiten het terrein,
  • tuinkussens nat op te stapelen (eerst laten drogen),
  • tuinkussens anders dan op de buitenbanken te gebruiken (dus niet op de grond),
  • door de struiken, bomen, heggen en borders te lopen. EcoLodge Sauerland wijst er op dat beplanting scherpe doornen kan hebben,
  • aangrenzende weilanden en akkers te betreden,
  • een elektrische auto of fiets op te laden met stroom uit het huis of in of aan de schuur. Vraag de huiseigenaar naar de mogelijkheden,
  • fietsen tegen het huis te plaatsen.
 • Bij het verlaten van het huis tijdens uw verblijf:
  • alle ramen volledig dicht (dus ook niet op kiepstand) en hendels goed naar beneden,
  • alle lampen uit,
  • de haard mag niet meer dan een klein vuurtje bevatten,
  • tuinkussens en tuinstoelen in de tuinkast,
  • de buitendeuren van het huis, de tuinkast en de schuur OP SLOT
 • Bij sneeuw geldt het volgende:
  • er is op het terrein geen winterdienst. De Huurder en/of Medehuurders dienen zelf, naar eigen wens en eigen verantwoordelijkheid, het pad naar de Accommodatie en het terras en een spoor naar de uitrit voor hun auto’s sneeuwvrij te maken. Daarvoor is een sneeuwschep beschikbaar en in overleg ook ander gereedschap. Gooi sneeuw niet in de borders van de tuin of tussen de beplanting, maar uitsluitend op de (semi-)verharde ondergrond. Als de borders en de beplantingsvakken niet meer zichtbaar zijn, vraag dan de Eigenaar om aanwijzingen. EcoLodge Sauerland wijst op het gevaar van daklawines van de gebouwen met schuine daken.
  • Geen sneeuwballen gooien richting en tegen gebouwen of auto’s,
  • Geen ijs-/sneeuwglijbanen maken,
  • Het is niet toegestaan zout te strooien.
 • Stalling Ski’s en fietsen
  • Ski’s (ed.) en fietsen kunnen OP EIGEN RISICO worden geplaatst in de schuur. Let op, de huurders van de andere Accommodatie en de Eigenaar hebben ook toegang tot de schuur.
 • Gebruik trampoline, andere speelapparaten, speelweide en jeu de boule baan
  • Gebruik van trampoline, andere speelapparaten en de speelweide en jeu-de- boule-baan is op eigen risico. Ouders dragen de zorg voor hun kinderen. EcoLodge Sauerland wijst er op dat de ondergrond scherpe stenen kan bevatten, erg hard kan zijn en gaten kan bevatten.
  • De maximale gewichtsbelasting van de trampoline is 120kg.
  • GEEN SCHOENEN op de trampoline.
  • Niet met scherp gereedschap de trampoline schoon of sneeuwvrij maken.

15.Gebreken aan de accommodatie, schade, klachten en aansprakelijkheid

 • De Huurder heeft na aankomst 24 uur om reeds aanwezige gebreken te melden aan de eigenaar. Na afloop van deze 24 uur heeft EcoLodge Sauerland het recht ervan uit te gaan dat het gebrek door de Huurder is veroorzaakt en de Huurder voor eventuele schade aansprakelijk te stellen.
 • De Huurder is jegens EcoLodge Sauerland aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de Accommodatie voor  EcoLodge Sauerland ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalatigheid van de Huurder en/ of Medehuurder(s), of door derden die zich door hun toedoen in de Accommodatie bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben. EcoLodge Sauerland wijst er op dat niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen en reisverzekeringen dit soort schade dekken.
 • EcoLodge Sauerland is niet aansprakelijk voor het buiten werking zijn of raken van de aanwezige internetaansluiting.
 • Indien het gebrek een niet aan Huurder toe te rekenen eigenschap of staat van de Accommodatie betreft, als gevolg waarvan de Accommodatie de Huurder niet het genot verschaft, dat deze op grond van de Boekingsovereenkomstzou mogen verwachten, is EcoLodge Sauerland gehouden het gebrek te herstellen. De Huurder dient de klacht te melden bij  EcoLodge Sauerland en dient  EcoLodge Sauerland altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.
 • Huurder dient de Eigenaar en/of een door de EcoLodge Sauerland aangestelde beheerder en/of monteurs toe te laten tot de Accommodatie voor het verhelpen van urgente storingen of klachten.
 • Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dient de Huurder de klacht zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 30 dagen na vertrek uit de Accommodatie, bij EcoLodge Sauerland aan te melden.
 • EcoLodge Sauerland kan ten hoogste voor het bedrag van de huursom aansprakelijk gesteld worden.
 • EcoLodge Sauerland is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade van wat voor aard dan ook. In het geval dat EcoLodge Sauerland toch aansprakelijk gesteld wordt voor wat dan ook, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de huursom.

16.8. Privacy en cookies

 • Op alle handelingen die vallen onder het verzamelen, bewerken of bewaren van persoonlijke gegevens is onze Privacyverklaring van toepassing.
 • Op het uitdelen en bewerken van cookies via de website(s) van EcoLodge Sauerland is onze Cookieverklaring” van toepassing.
 • De Privacyverklaring en de Cookieverklaring zijn separate documenten en zijn in te zien via de website van, of op te vragen bij, EcoLodge Sauerland.

17.Ontbinding van de Boekingsovereenkomst

 • EcoLodge Sauerland is gerechtigd om de Boekingsovereenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van de Accommodatie te eisen:
  • als de Huurder zijn zorgplicht voor de Accommodatie zoals onder meer in deze Algemene Voorwaarden is beschreven, ernstig verzaakt,
  • als de Huurder meer of andere personen en/of dieren in de Accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de Boekingsovereenkomst of anderzijds zijn opgegeven (dus ook daggasten),
  • als de Huurder schade toebrengt aan de Accommodatie en/of huisraad,
  • als de Huurder voor overlast zorgt,
  • als de Huurder anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt.

In een dergelijk geval heeft de Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de Huurder gehouden de schade te vergoeden die EcoLodge Sauerland lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de Huurder.

 • Indien EcoLodge Sauerland de Accommodatie niet of niet de volle tijdsduur ter beschikking kan stellen ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is EcoLodge Sauerland gerechtigd om de Boekingsovereenkomst te ontbinden. De Huurder krijgt in dat geval zijn huursom, eventueel onder aftrek van de reeds gebruikte tijd, terug, doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. EcoLodge Sauerlandzal zich in zo’n geval inspannen om de Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.